Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.
 2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.
 3. Kupujúci môže uplatniť oprávnenú reklamáciu odoslanim tovaru na našu adresu: DriveNet s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec, 460 07, Česká republika, mail: info@jarmilky.sk
 4. Kupujúcemu je zaslané elektronicky potvrdenie o prijatí tovaru do reklamácie.
 5. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:
  • opotrebenie veci jej obvyklým užívaním
  • neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou príručkou
  • poškodenia živlami (napr. voda, oheň či blesk a pod.)
  • poškodenie nadmerným zaťažovaním
  • poškodenie tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom)
 6. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar kupujúcemu bezplatne opraven. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu, je tovar vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.
 7. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť okamihom, keď je vada zákazníkom predávajúcemu vytknuta. Ak nebude lehota dodržaná, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie je tovar kupujúcemu zaslaný späť na jeho adresu. V tomto prípade vzniká predajcovia nárok na preplatenie nákladov spojených s doručením tovaru späť kupujúcemu.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.