GDPR

   Spoločnosť DriveNet s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne, nepredá ani neprenajme tretej osobe s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu objednávky smerom k zákazníkovi. Poskytnuté údaje budú zložiť výhradne pre účely komunikácie so zákazníkom, vybavenie reklamácií či odstúpenia od zmluvy a ďalej pre komunikáciu doručovateľa zásielky s adresátom, tzn. informovanie o pohybe zásielky. Môže dôjsť k nutnosti poskytnúť údaje tretej osobe, ale iba v prípade zákonnej povinnosti alebo vykonateľného požiadavke štátnych úradov.


   Súhlas je udelený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej len "GDPR"), podľa zákona č. 101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOU") a podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov.


   Správcovi osobných údajov, ktorým je spoločnosť DriveNet sro, so sídlom Jeronýmova 62/24, 460 07, Liberec, Česká republika, IČO: 037 10 726, týmto udeľujem súhlas, aby spracovávala po nevyhnutne nutnú dobu moje osobné údaje, a to v tlačenej i elektronickej forme.


   Môže dôjsť k nutnosti poskytnúť údaje tretej osobe, ale iba v prípade zákonnej povinnosti alebo vykonateľného požiadavke štátnych úradov.


   Osobné údaje, ktoré budú na základe tohto súhlasu spracované zahŕňajú
  • meno a priezvisko
  • bydlisko
  • zasielacej adresa
  • telefonný a e-mailový kontakt


   Súhlas udeľujem dobrovoľne s cieľom úspešného spracovania vytvorené objednávky.


   V prípade, že si budete priať svoje údaje po úspešnom spracovaní objednávky vymazať, napíšte nám na e-mail info@jarmilky.sk a my Vaše údaje zmažeme.